ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Έρευνα & Ανάπτυξη

Μία από τις σημαντικότερες επιδιώξεις της Tosoh Ελλάς αποτελεί η εξεύρεση τρόπων για την αξιοποίηση του στερεού καταλοίπου της παραγωγικής διαδικασίας σε άλλους τομείς.

Το στερεό που απομένει από την κατεργασία του Πυρολουσίτη είναι ένα ανόργανο, μη ρυπογόνο υλικό, που περιέχει οξείδια του Μαγγανίου, του Καλίου, του Σιδήρου, του Ασβεστίου και Πυριτικά και έχει την υφή και την όψη του κοινού χώματος.

Μελέτες που διεξήχθησαν από το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του οργανισμού, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), έδωσαν αισιόδοξα αποτελέσματα για τις δυνατότητες χρήσης του.

Διαπιστώθηκε ότι το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό εδαφών που πάσχουν από μαγγανιοπενία, ενώ ευνοεί την καλλιέργεια λαχανικών και δημητριακών, απαιτητικών σε μαγγάνιο, αλλά και δασικών ειδών, όπως το πεύκο και το κυπαρίσσι.

Η ταχεία εδαφοποίησή του, σε συνδυασμό με την παραπάνω ιδιότητα, κάνει δυνατή τη χρήση του για την αποκατάσταση διαταραγμένων εδαφών από λατομικές και άλλες δραστηριότητες.

Ήδη έχει χρησιμοποιηθεί για την επίχωση παλιών αμμορυχείων, για την αποκατάσταση Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων, Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμάτων και λατομείων, καθώς και ως υλικό επίχωσης για λιμενικά έργα.

Θετικές, επιπλέον, είναι οι ενδείξεις για την αποτελεσματικότητά του, ως φίλτρου, στην εξυγίανση ρυπασμένων εδαφών.

Διαβάστε τμήμα της έρευνας του Εργαστηρίου Εδαφολογίας του Α.Π.Θ.

Download Research